Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Байгууллагын төлөвлөгөө

2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх