Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Байгууллагын төлөвлөгөө

Мастер төлөвлөгөө /2015-2022/ – Цааш үзэх

2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

Стратеги төлөвлөгөө /2022-2024/ – Цааш үзэх

2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх