75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Байгууллагын төлөвлөгөө

2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – Цааш үзэх