Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2022 он

Хүний нөөцийн чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан /2022/ – Цааш үзэх

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний биелэлт /2022/ – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт /2022/ – Цааш үзэх