Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, гэрчилгээ

Паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх Тусгай зөвшөөрөл – Цааш үзэх

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ – Цааш үзэх

Техник, технологийн түвшний үнэлгээ – Цааш үзэх

Газрын гэрээ, гэрчилгээ /120 га/ – Цааш үзэх

Газрын гэрээ, гэрчилгээ /130 га/ – Цааш үзэх

Газрын гэрээ, гэрчилгээ /60 га/ – Цааш үзэх