Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2020 он

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний биелэлт /2020/ – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт /2020/ – Цааш үзэх