ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2023

“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГазар

2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хүрээнд тус парк 2023 онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр:

Байгууллагын 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлууд төлөвлөгөөний дагуу хугацаандаа хэрэгжиж байна. Энэ хугацаанд:

  • Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол – 2
  • Нийслэлийн Засаг даргын захирамж – 6
  • Төрийн болон бусад байгууллагаас нийт 218 албан бичиг ирснээс хариутай албан бичиг нь 67 байж хариуг хугацаанд нь хүргүүлсэн. Байгууллагаас бусад байгууллага, аж ахуй нэгжүүдэд нийт 245 албан бичиг явуулсан.

Цааш үзэх