БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУДААС

Налайх парк нь 120 га талбайд үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрүүдийг усаар хангах 8,96л/сек ундрага бүхий 2 худгаас гадна Таван толгой түлш ХХК-ийн үйлдвэрийн дотоод хэрэгцээг хангах зориулалтаар дахин 2 худаг ашиглалтад орууллаа.