ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр Паркийн ажилтан, албан хаагчид Их цэвэрлэгээний өдөр зохион байгууллаа.

Цэвэрлэгээний өдрөөр Паркийн 2.4км урттай үерийн далан болон Чойрын замаас Паркийн байр хүртэлх 4.6км авто замын дагуух газрыг цэвэрлэж далангаар үерийн ус чөлөөтэй урсах нөхцөл бололцоогоор хангалаа.