АНХАН ШАТНЫ ХИЧЭЭЛ – 2

Нэрийн тийн ялгал

Олон тооны дагавар

Үйл үгийн нөхцөл

Хамаатуулах нөхцөл

Холбох эгшгийн дүрэм