Хөрөнгө оруулагчдад зориулсан танилцуулга

Парк гэдэг нь.

Одоогийн байдлаар дараах бичиг баримтыг гардан авсан байна.

Барилгын салбарын өнөөгийн байдал.

ҮТП- давуу тал

Паркт байршсанаар дараах хуулийн хөнгөлөлтүүдийг эдлэх боломжтой болох юм.

Одоогийн байдлаар хийгдсэн ажлууд

Төлөвлөгдөж буй ажлууд

Паркийн дэд бүтцийн ажлууд

Паркийн дэд бүтцийн ажлууд

Паркийн байршил.