Паркад байрших хүсэлтэй үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Эхний ээлжинд:

  1. Төсөл
  2. Тусгай зөвшөөрөл
  3. Албан бичиг /хамтран ажиллах хүсэлт/-ээ аваад ирж уулзах,

Дараагийн удаад:

  1. ТЭЗҮ
  2. Бизнес төлөвлөгөө
  3. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ
  4. Техник технологийн нарийвчилсан үнэлгээ
  5. Барилгын зураг, байгуулалтын систем
  6. Байгууллагын гэрчилгээ
  7. Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 3 жилээр/ зэрэг зүйлс шаардагдана.