Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, ААН, байгууллагыг урамшуулах журам