Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2023 оны төсвийн гүйцэтгэл

Батлагдсан төсөв /2023/ – Цааш үзэх

2023.01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2023.02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2023.03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2023.04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2023.05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2023.06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2023.07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2023.08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2023.09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2023.10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2023.11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2023.12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх