Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2023 ОН

2023.01.03 A-01

2023.01.11 A-02

2023.02.17 A-03

2023.04.19 A-04

2023.04.19 A-05

2023.03.31 A-06

2023.06.19 A-07

2023.07.03 A-08

2023.07.18 A-09

2023.10.12 A-10

2023.10.18 A-11

2023.12.12 А-12

2023.12.27 А-13