Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2023 он

“Алсын хараа 2050” биелэлт /2023/ – Цааш үзэх

Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн тайлан /2023/ – Цааш үзэх

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан /2023/ – Цааш үзэх

“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт /2023/ – Цааш үзэх