Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2022 оны төсвийн гүйцэтгэл

2022 оны батлагдсан төсөв – Цааш үзэх

2022.01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2022.02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2022.03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2022.04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2022.05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2022.06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2022.07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2022.08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2022.09 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2022.10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2022.11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2022.12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх