Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2021 оны төсвийн гүйцэтгэл

2021 оны батлагдсан төсөв – Цааш үзэх

2021.01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2021.02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2021.03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2021.04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2021.05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2021.06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2021.07-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2021.08-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2021.09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2021.10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2021.11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2021.12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх