Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Паркийн албан хаагчид Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт CoVid 19 вирусээс урьдчилан сэргийлэх эргүүлийн ажлыг хийж байна

НЗД-ын 2020 оны “Уриалга гаргах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/168 дугаар захирамж, Нийслэлийн онцгой комиссын 2020 оны 04 дүгээр хурлын шийдвэр, 2020 оны 02 сарын 18-ны өдрийн 03/846 Үүрэг чиглэл өгөх тухай албан бичгийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн парк” ОНӨТҮГазрын ажилтан, албан хаагчид Налайх дүүргийн нутаг […]

Read More »