Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2020 оны төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны батлагдсан төсөв – Цааш үзэх

2020.01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2020.02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2020.03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2020.04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2020.05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2020.06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2020.07-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2020.08-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2020.09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2020.10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2020.11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2020.12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх