Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

2019 оны төсвийн гүйцэтгэл

2019.01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2019.02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2019.03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2019.04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2019.05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2019.06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2019.07-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2019.08-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2019.09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2019.10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2019.11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх

2019.12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ – Цааш үзэх