Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Өмч хамгаалах зөвлөл

Өмч хамгаалах зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө /2022/ – Цааш үзэх

Хурлын тэмдэглэл /2022.01.12/ – Цааш үзэх

Хурлын тэмдэглэл /2022.03.28/ – Цааш үзэх

Хурлын тэмдэглэл /2022.10.31/ – Цааш үзэх

Өмч хамгаалах зөвлөлийн ажлын биелэлт /2022/ – Цааш үзэх

Өмч хамгаалах зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө /2023/ – Цааш үзэх

Хурлын тэмдэглэл /2023.01.09/ – Цааш үзэх

Хурлын тэмдэглэл /2023.03.23/ – Цааш үзэх

Хурлын тэмдэглэл /2023.05.17/ – Цааш үзэх

Өмч хамгаалах зөвлөлийн ажлын биелэлт /2023/ – Цааш үзэх