Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилт