Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, биелэлт

  • Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг – Цааш үзэх
  • Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр – Цааш үзэх
  • Шинэ ажилтны дасан зохицох хөтөлбөр – Цааш үзэх
  • Хүний нөөцийн чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан /2019/ – Цааш үзэх
  • Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний биелэлт /2020/ – Цааш үзэх
  • Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт /2020/ – Цааш үзэх
  • Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний биелэлт /2021/ – Цааш үзэх
  • Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт /2021/ – Цааш үзэх