Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, биелэлт

Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг – Цааш үзэх

Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр – Цааш үзэх

Шинэ ажилтны дасан зохицох хөтөлбөр – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан /2019/ – Цааш үзэх

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний биелэлт /2020/ – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт /2020/ – Цааш үзэх

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний биелэлт /2021/ – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт /2021/ – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан /2022/ – Цааш үзэх

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний биелэлт /2022/ – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт /2022/ – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан /2023/ – Цааш үзэх

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний биелэлт /2023/ – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт /2023/ – Цааш үзэх