Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Дотоод дүрэм журам

Хөдөлмөрийн дотоод журам /2022/ – Цааш үзэх

НБМҮТП ОНӨТҮГазрын дүрэм – Цааш үзэх

Албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм /2023/ – Цааш үзэх

Албан хэрэг хөтлөлтийн журам /2021/ – Цааш үзэх

Архивын дүрэм /2019/ –  Цааш үзэх

Даргын дэргэдэх зөвлөлийн журам – Цааш үзэх

Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм – Цааш үзэх

Ур чадварын нэмэгдэл олгох журам – Цааш үзэх

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам – Цааш үзэх

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн журам – Цааш үзэх

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам – Цааш үзэх

Хэвлэмэл хуудасны индекс батлах тухай – Цааш үзэх

Галын аюулгүй байдлын дүрэм – Цааш үзэх

Цахилгааны тариф – Цааш үзэх

Мэдээллийн технологийн талаар мөрдөх журам – Цааш үзэх

Байгууллагын архивт учирч болзошгүй эрсдлээс сэргийлэх журам, төлөвлөгөө – Цааш үзэх

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлого, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм – Цааш үзэх

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгаа – Цааш үзэх

Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм – Цааш үзэх

Хүний нөөцийн стратеги, бодлого, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам /2023/ – Цааш үзэх