Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Аудитын үнэлгээ

2018 оны Аудитын үнэлгээ – Цааш үзэх

Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ – Цааш үзэх

2019 оны Аудитын үнэлгээ – Цааш үзэх

Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ – Цааш үзэх 

2020 оны Аудитын үнэлгээ – Цааш үзэх

Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ – Итгэл үзүүлсэн

2021 оны Аудитын үнэлгээ – Цааш үзэх

Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ – Цааш үзэх

2022 оны Аудитын үнэлгээ – Цааш үзэх

Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ – Цааш үзэх