Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигын эсрэг хууль – Цааш үзэх

Авлигын эсрэг хуулийн нэмэлт өөрчлөлт – Цааш үзэх

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль – Цааш үзэх

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм – Цааш үзэх

Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоол – Цааш үзэх

Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоол – Цааш үзэх

Албан тушаалтны ХОМ-тэй танилцах, мэдээлэл өгөх тухай – Цааш үзэх

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2021 – Цааш үзэх

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 2021 – Цааш үзэх