Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигын эсрэг хууль – Цааш үзэх

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр – Цааш үзэх

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль – Цааш үзэх

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм – Цааш үзэх