Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Паркийн нэгж гэж юу вэ?

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4.1.3-д зааснаар Паркийн удирдлагатай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр паркийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээд, бизнес инкубатор, сургалт судалгаа, хөгжлийн байгууллагыг “паркийн нэгж” гэнэ.

УИХ-ын 2003 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж, хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 54 дүгээр тогтоолын хавсралтын 2.2-т зааснаар Паркт үйлдвэрлэл, технологийн хэд хэдэн нэгж байрлаж болно.

Үйлдвэрлэл, технологийн нэгж гэдэгт бие даасан үйлдвэр, үйлдвэрлэл, технологийн инкубатор, эрдэм шинжилгээний байгууллага, түүний салбар, туршилтын лаборатори  зэргийг ойлгоно.

Налайхын Барилгын материалын Үйлдвэрлэл, Технологийн Паркийн хувьд барилгын материал үйлдвэрлэгч ААН, байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

According to Article 4.1.3 of the Law on Legal Status of Industrial and Technology Parks, the business entities and research institutions operating within the park territory are called “Park Units”.

According to Annex 2.2 to the Resolution of the State Great Khural on Approving the Basic Directions for Establishing and Developing the Industrial and Technology Park of December 11, 2003, several industrial and technology units may be located in the Park.

Industrial and technology unit means independent factory, industrial and technological incubator, research organization, its branch and test laboratory.

Nalaikh Industrial and Technology Park for Construction Material has entered into an agreement with the building materials manufacturing companies and entities.