Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Паркийн нэгжүүдтэй хамтран ажиллах чиглэл

 • Монгол Улсын Засгийн Газрын 2011 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 104 тоот тогтоолын 1 дүгээр хавсралт болох Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих журмын 7 дугаар зүйлд зааснаар – Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11.1.2-т заасны дагуу паркийн удирдлага нь энэхүү журмын хавсралт 2-т заасан загвар гэрээний дагуу паркийн нэгжтэй гэрээ байгуулна.
 • Монгол Улсын Засгийн Газрын 2011 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 104 тоот тогтоолын 9 дүгээр, Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11.2 -т заасан нөхцөлийг хангаж зохих журмын дагуу гэрээ байгуулан хэрэгжүүлж байгаа хуулийн этгээдэд холбогдох хуульд заасны дагуу татвар, төлбөрийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлнэ. Үүнд:
 • Хөнгөлөл тийн төрөл Хууль эрх зүйн орчин Заалт
  1 Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвараас Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай 2000 оны хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4 Паркийн удирдлага, нэгжийн үйлдвэрлэл, технологийн парк доторхи барилга байгууламж, бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө
  2 УИХ-ын 2003 оны Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж, хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 54 дүгээр тогтоолын хавсралтын  7.2.2 Экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа аж ахуйн нэгжийг тодорхой хугацаанд
  3 Газрын төлбөрөөс Газрын төлбөрийн тухай 1997 оны хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.9 Паркийн удирдлага, нэгжийг үйлдвэрлэл технологийн паркийн зориулалтаар эзэмшүүлсэн газрын төлбөрөөc
  4 УИХ-ын 2003 оны 54 дүгээр тогтоолын хавсралтын  7.2.1 Үйлдвэр барих болон технологийн шинэчлэлт хийх хугацаанд аж ахуйн нэгжийг газрын төлбөрөөс чөлөөлөх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхэлснээс хойш тодорхой хугацаанд газрын төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх
  5 ГАТ, НӨАТ-аас чөлөөлөх УИХ-ын 2013 оны Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 11-р зүйл Барилгын материал, газрын тос, ХАА-н боловсруулах болон экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэр, эрчим хүчний үйлдвэр болон төмөр зам барихад зориулж импортолсон техник, тоног төхөөрөмжийг барилга угсралтын ажлын хугацаанд гаалийн албан татвараас чөлөөлж, нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг “0” хүртэлх хувиар ногдуулж болох
  6 Татварын бус дэмжлэг Мөн хуулийн 12-р зүйл Паркад үйл ажиллагаа явуулах хөрөнгө оруулагчид дэмжлэг үзүүлэх, бүртгэлийн болон шалган нэвтрүүлэх хөнгөвчилсөн горимоор үйлчлэх;

  Дэд бүтэц, үйлдвэрлэлийн салбарын бүтээн байгуулалтын төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

 

 

 • According to Article 7 of the Regulation on Support and Supervision of Operation of Industrial and Technology Park, Appendix 1 to the Resolution of the Government of Mongolia dated April 6, 2011 No. 104 – 11.1.2 of the Law on Legal Status of Industrial and Technology Park. The park management shall conclude an agreement with the park unit according to the model agreement specified in the appendix 2 to this regulation.
 • Taxes and payments in accordance with the relevant law for a legal entity that concludes an agreement in accordance with the relevant procedure and satisfies the conditions specified in Article 9 of the Resolution of the Government of Mongolia dated April 6, 2011 and Article 11.2 of the Law on the Legal Status of Industrial and Technology Park. Discounts and exemptions.
  Type of Discount Legal Environment Provision
  1 Property Tax 7.1.4 of Article 7 of the Law on Property Tax 2000 Park management, units production, buildings  inside technology park and other real estate
  2 Annex 7.2.2 to the Resolution of the State Great Khural on Approving the Basic Directions for Establishing and Developing the Production and Technology Park of 2003 Certain over period for an enterprise producing export products
  3 Land Fee 8.1.9 of Article 8 of the Law on Land Fees From land fees the park management and units of park
  4 Of the Annex to the Resolution of the State Great Khural 54, 2003.1 Exemption of land fees for enterprises during the period of industrial construction and technological upgrades, provision discount from the land fees for a certain period after the production of the product
  5 Release for Customs Duty and Value added tax Article 11 of the Investment Law of the State Great Khural (2013) Imported machinery and equipment for construction materials, petroleum, agricultural processing and export products, and energy and railroad construction can be exempted from customs duty during construction period and value-added tax may be up to “0”.
  6 Non tax Support And Article 12 of the Law Providing support to investors operating in the park, and facilitated registration and inspection;

  Support the implementation of infrastructure development projects in the manufacturing sector