Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Паркийн нэгжид тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материал

Эхний ээлжинд:

 1. Төсөл
 2. Тусгай зөвшөөрөл
 3. Албан бичиг /хамтран ажиллах хүсэлт/-ээ park@nad.ub.gov.mn хаягаар илгээх эсвэл биечлэн ирж уулзах,

 

Дараагийн удаад:

 1. Техник эдийн засгийн үндэслэл
 2. Бизнес төлөвлөгөө
 3. Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ
 4. Техник технологийн нарийвчилсан үнэлгээ
 5. Барилгын зураг, байгуулалтын систем
 6. Байгууллагын гэрчилгээ
 7. Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 3 жилээр/ зэрэг зүйлс шаардагдана.

 

First step:

 1. Project
 2. License
 3. Official letter // park@nad.ub.gov.mn

 

Second step:

 1. Feasibility study
 2. Business plan
 3. Detailed environmental assessment
 4. Detailed technical assessment
 5. Construction drawings, building system
 6. Company certificate of registration
 7. Financial statement / last 3 years/ etc