Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын талаарх мэдээлэл

2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар – Цааш үзэх

2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар – Цааш үзэх

2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар – Цааш үзэх

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар – Цааш үзэх

2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар – Цааш үзэх

2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар – Цааш үзэх

2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар – Цааш үзэх