Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

“НБМҮТП” ОНӨТҮГАЗРЫН ДЭД БҮТЦИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛ ТӨЛӨВЛӨСӨН ХУГАЦААНЫ ДАГУУ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Паркийн бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа 4.64 км авто замын ажил болон 1.64 км үерийн байгууламжийн ажил өнөөдрийн байдлаар 90%-ийн гүйцэтгэлтэй байгаа бөгөөд гэрээний дагуу энэ оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр гэхэд ашиглалтанд орно гэж гүйцэтгэгч байгууллагуудаас мэдэгдэж байна.

Read More »