75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Хүний нөөцийн холбогдол бүхий дүрэм журам