75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигын эсрэг хууль – Цааш үзэх

Авлигын эсрэг хуулийн нэмэлт өөрчлөлт – Цааш үзэх

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль – Цааш үзэх

Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоол – Цааш үзэх

Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоол – Цааш үзэх