Парк байгуулагдсанаар гарах үр дүн

Үйлдвэрлэлийн өсөлт      /2020 оны байдлаар/

  • Улсын хэмжээний барилгын материалын үйлдвэрлэл 1.78 дахин
  • Налайх дүүргийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 32 дахин нэмэгдэнэ.

Ажлын байрны өсөлт

  • Зөвхөн ҮТП-ийн хэмжээнд нийт 1500 гаруй ажлын байр шинээр бий болно.
  • Бусад төслүүдтэй уялдан хөгжсөнөөр 10000 гаруй ажлын байр бий болно.

Нийгмийн үр дүн

  • Барилгын өртөг буурна.
  • Хотын төвлөрөл саарахад нөлөө үзүүлнэ.
  • Налайх дүүрэг хот болон хөгжих эдийн засгийн үндэс суурь болно.