Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Тогтоол, захирамж

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021.02.26-ны 08 дугаар хурлын тэмдэглэл – Цааш үзэх

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021.04.08-ны 06 дугаар хурлын тэмдэглэл – Цааш үзэх

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021.04.25-ны 07 дугаар хурлын тэмдэглэл – Цааш үзэх

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021.05.26-ны 12 дугаар хурлын тэмдэглэл – Цааш үзэх

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021.06.12-ны 14 дугаар хурлын тэмдэглэл – Цааш үзэх

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021.08.29-ны 15 дугаар хурлын тэмдэглэл – Цааш үзэх

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021.09.09-ны 16 дугаар хурлын тэмдэглэл – Цааш үзэх

Улсын Онцгой комиссын 2021.07.01-ны 22 дугаар хурлын тэмдэглэл – Цааш үзэх

Улсын Онцгой комиссын 2021.09.27-ны 27 дугаар хурлын тэмдэглэл – Цааш үзэх

Нийслэлийн онцгой комиссын 2021.11.15-ны 18 дугаар хурлын тэмдэглэл – Цааш үзэх

Нийслэлийн онцгой комиссын 2021.11.23-ны 20 дугаар хурлын тэмдэглэл – Цааш үзэх

Нийслэлийн онцгой комиссын 2021.11.27-ны 11 дугаар хурлын тэмдэглэл – Цааш үзэх