75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Гарах үр дүн

Үйлдвэрлэлийн өсөлт      /2020 оны байдлаар/ Улсын хэмжээний барилгын материалын үйлдвэрлэл 1.78 дахин Налайх дүүргийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 32 дахин нэмэгдэнэ. Ажлын байрны өсөлт Зөвхөн ҮТП-ийн хэмжээнд нийт 1500 гаруй ажлын байр шинээр бий болно. Бусад төслүүдтэй уялдан хөгжсөнөөр 10000 гаруй ажлын байр бий болно. Нийгмийн үр дүн Барилгын өртөг буурна. Хотын төвлөрөл саарахад нөлөө […]

Read More »

ҮТП-ИЙН БҮСЧЛЭЛИЙН БАЙДАЛ

Паркийн бүсийг дараах үндсэн хэсгүүдэд хувааж байна.Үүнд:   Үйлдвэрлэлийн бүс Захиргаа олон нийтийн барилгын бүс Логистик, агуулахын аж ахуйн бүс Дэд бүтцийн байгууламжуудын бүс Зам, замын сүлжээ Ногоон байгууламж болон авто машины парк

Read More »