ҮТП-ИЙН БҮСЧЛЭЛИЙН БАЙДАЛ

Паркийн бүсийг дараах үндсэн хэсгүүдэд хувааж байна.Үүнд:

 

  • Үйлдвэрлэлийн бүс
  • Захиргаа олон нийтийн барилгын бүс
  • Логистик, агуулахын аж ахуйн бүс
  • Дэд бүтцийн байгууламжуудын бүс
  • Зам, замын сүлжээ
  • Ногоон байгууламж болон авто машины парк