75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Худаг

Ерөнхий төлөвлөгөөнд заагдсан эхний ээлжийн үйлдвэрүүдийг усаар хангах 2 ширхэг гүний худгийг барьж ашиглалтад оруулан улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

 Нөөц тогтоох хайгуул судалгааны ажил.

  • Гүний усны нөөцийг тогтоон, ашиглах боломжтой 4 худгийн цооногийг гарган Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны усны нөөцийн зөвлөлийн хурлаар оруулж баталгаажуулсан.