75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Дүрэм журам

Хөдөлмөрийн дотоод журам – Цааш үзэх

НБМҮТП ОНӨТҮГазрын дүрэм – Цааш үзэх

Эрчим хүчний үнэ тариф – Цааш үзэх

Албан хэрэг хөтлөлтийн журам – Цааш үзэх

Архивын дүрэм –  Цааш үзэх

Даргын дэргэдэх зөвлөлийн журам – Цааш үзэх

Дотоод хяналт, баримт бичиг нягтлан шалгах журам – Цааш үзэх

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн журам – Цааш үзэх

Хэвлэмэл хуудас хэрэглэх, хадгалах, зарцуулах журам – Цааш үзэх