75751001 80007585
nalaihpark@gmail.com
Налайх дүүрэг 3-р хороо
Улаанбаатар хот

Гадаад томилолтын талаархи мэдээлэл

2014 – 2017 онд Гадаадад томилолтоор ажилласан албан хаагч байхгүй болно.