Налайх дүүрэг, 3-р хороо, НБМҮТП-ын байр
Улаанбаатар хот

Барилга

 

 

 

        Паркад байрших үйлдвэрүүд түр байрлах 660 м2 оффис, үйлчилгээний барилга угсралтын ажил хийгдэж ашиглалтанд орон үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна мөн Налайх 110/35/10 кВ-ын дэд станцаас тэжээлийг татаж КТПН /хуваарилах байгууламж/-г барин эхний ээлжийн үйлдвэрүүдийн барилга барихад  шаардлагатай цахилгаан эрчим хүчний асуудал бүрэн шийдвэрлэсэн.